טלפון: 04-8262517

נייד: 052-8084355

ייצוג נאשמים בעבירות תכנון ובניה

תיקים פליליים בנושאי תכנון ובניה מחייבים ידע מקצועי וניסיון מעשי בתחום הפלילי, וכן ניסיון ובקיאות בתחום המנהלי ודיני תכנון ובניה. מדובר בשני חלקים המשלימים זה את זה ולא ניתן לקיים חלק אחד בלא החלק השני. בהעדר החלק הפלילי יאבד החלק התכנוני מערכו, ואילו בהעדר החלק התכנוני – יהיה החלק הפלילי חסר תוכן.

לדוגמה

מהנדס ועדה מקומית נחשד בעבירה פלילית של מתן היתר לפי סעיף 48 לחוק התכנון והבניה בניגוד לתוכנית המתאר, והוכן כנגדו כתב אישום חמור.

לאחר בחינה מעמיקה של חומר הראיות הרב מתחום התכנון והבניה, אשר כלל בין היתר עדויות, תוכניות, תשריטים ומסמכים רבים, המלצנו על קיום הליך "שימוע פלילי" כדי לשכנע את הפרקליטות לא להגיש כתב האישום. סברנו כי אין סיכון במקרה זה לחשוף את ראיות ההגנה, ומצד שני זו הזדמנות למנוע הגשת כתב האישום או להגיע להסדר טיעון. בסופו של דבר השתכנעה הפרקליטות שלא להעמיד את המהנדס לדין, והוא המשיך בתפקידו באותה ועדה מקומית.

תוצאה מצוינת זו נבעה כתוצאה מעבודה מקצועית אשר שילבה ידע רב וניסיון הן בתחום הפלילי והן בתחום תכנון ובניה.

עבירות פליליות בתיקי תכנון ובניה

(מתוך חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965)  –  סעיף 48 לחוק התכנון הבניה

48. (א) חבר מוסד תכנון שהצביע בעד החלטה מן האמורות להלן, או היה שותף לה שלא דרך הצבעה, דינו – מאסר שנה אחת:
(1) החלטה לאשר תכנית או להמליץ על אישורה – בידעו שהיא בניגוד להוראות תכנית שכוחה יפה ממנה לפי חוק זה;
(2) החלטה לתת אישור אחר או היתר או להמליץ עליהם – בידעו שהם בניגוד לתכנית, למעט אישור או היתר להקלה או לשימוש חורג כדין.
(תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995
(ב) עובד מוסד תכנון או רשות מקומית אשר קבע בכתב, או בעל-פה בשעת דיון במוסד התכנון, כי ניתן לתת אישור או היתר מן האמורים להלן, ועל יסוד קביעתו ניתן האישור או ההיתר או הומלץ עליהם, דינו – מאסר שנה אחת:
(1) אישור תכנית – בידעו שהיא בניגוד להוראות תכנית שכוחה יפה ממנה לפי חוק זה;
(2) אישור אחר או היתר – בידעו שהם בניגוד לתכנית, למעט היתר או אישור להקלה או לשימוש חורג כדין.

–חוק התכנון והבניה, פרק י: עבירות ועונשין

(תיקון מס' 9) תשל"ח-1978
"סטיה מהיתר או מתכנית" – עבודה או שימוש במקרקעין בניגוד להיתר או שלא בהתאם לתנאי היתר או תקנה אחרת לפי חוק זה או שלא בהתאם לתכנית, למעט עבודה או שימוש לפי הקלה או שימוש חורג שניתנו כדין.

(תיקון מס' 2) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 9) תשל"ח-1978
(ב) הקמתם של בנין או של הוספה לבנין קיים ללא התקנת מקלט כשקיימת חובה להתקינו לפי כל חיקוק, או הקמתם ללא מקלט מותקן לפי תכנית שאישרה הרשות המוסמכת כאמור בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א- 1951 – רואים, לענין פרק זה, כעבודה בסטיה מהיתר, על אף האמור בתנאי ההיתר.
עונשין (תיקון מס' 9) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995
204. (א) המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו – קנס, מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף, מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.
(תיקון מס' 9) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995
(ב) המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בסטיה מהיתר או מתכנית, דינו – מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), לכל יום שבו נמשכת העבירה, לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

(תיקון מס' 9) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 69) תשס"ד-2004
(ג) המשתמש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה או השניה, דינו – קנס מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת – קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.
(תיקון מס' 9) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 43) תשנ"ה-1995
(ד) המשתמש שימוש חורג במקרקעין לאחר תום תקופת המקסימום שנקבעה בהתאם להוראות פרק ז', או לאחר שנמסרה לו הוראה מהועדה המקומית לפי סעיף 184 ואין עוד ערר עליה, דינו – מאסר שנה.

(תיקון מס' 101) תשע"ד-2014
(ה) מי שעשה פעולה הטעונה רישוי לפי פרק ה'3 בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 158יד(א), או בעל רישיון מכון בקרה שהפר תנאי מהתנאים למתן רישיון או תנאי מתנאי הרישיון, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; ואם היתה עבירה נמשכת – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שבו נדרש על ידי שר האוצר להפסיק את ההפרה.

סמדר בן דור עו"ד לתכנון ובניה משרד עורכי דין מתמחה בתכנון ובניה​
שאלות?
נשמח לעזור לך!
שאלות? נשמח לעזור לך!