טלפון: 04-8262517

נייד: 052-8084355

היתרי בנייה

בקשה להיתר, תביעות ובקשות לצווים זמניים

כאשר הגיש השכן בקשה להיתר, בניגוד לרצונך, רצוי למצות תחילה את ההליכים בפני רשויות התכנון ולהגיש התנגדות לבקשה לפני הועדה המקומית לתכנון ולבניה. במקום שנדחתה הבקשה, או לחלופין – נדחתה ההתנגדות, ניתן להגיש (במקרים המתאימים) ערר בו תדון ועדת הערר. הטענות אותן יש להעלות לפני ועדות התכנון הן טענות תכנוניות, שכן התקנות קובעות במפורש כי החלטת הועדה המקומית תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד.

כאשר מתעוררות טענות שאינן תכנוניות, כגון טענות קנייניות או נזיקיות, צריכה לדון בהן הערכאה המוסכת – בית המשפט או המפקחת על רישום מקרקעין. נדרש להגיש כתב תביעה ו/ או בקשה לצו זמני.

אנו מייצגים בהצלחה את מבקשי ההיתר, או את המתנגדים להיתר – לפי העניין, בכל הנושאים הנ"ל.

הקלות, שימוש חורג

הכלל הוא שיש להוציא היתר לבקשה תואמת את החוק, התקנות והתוכניות. לעתים הבניה המבוקשת סוטה מהוראות הדין, או השימוש אינו תואם את האמור בתוכנית המתאר. במקרים אלה, כאשר לא מדובר בסטייה ניכרת, ניתן לקבל היתר בכפוף לביצוע הליכי פרסום והקלה ושמיעת התנגדויות לפני הועדה המקומית, כאשר לצדדים זכות ערר על החלטת הועדה המקומית.

אנו מייצגים בהצלחה את מבקשי ההיתר, או את המתנגדים להיתר – לפי העניין, הן לפני הועדה המקומית והן לפני ועדת הערר.

סיוע בהליכי רישוי וייצוג באישומים פליליים

פלוני שביצע עבודה ללא היתר או בחריגה להיתר, יועמד ככל הנראה לדין פלילי בגין בניה ללא היתר ומשפטו יתברר בבית משפט לעניינים מקומיים. אם יורשע פלוני בדין, ייאלץ להוציא היתר בתוך זמן קצוב, שאם לא כן – יצטווה להרוס את הבניה החריגה. אם לא יעשה כן, הוא עלול להיות מואשם בעבירה נוספת – הפרת צו שיפוטי.

בד בבד עם הייצוג בתיק הפלילי, נסייע בהליכי הרישוי על מנת לקבל היתר, החל מהגשת הבקשה להיתר, התמודדות עם התנגדויות, הגשת ערר ועתירה מנהלית, כמו גם הגשת בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין.

סמדר בן דור עו"ד לתכנון ובניה משרד עורכי דין מתמחה בתכנון ובניה​
שאלות?
נשמח לעזור לך!
שאלות? נשמח לעזור לך!